PRIVATUMO POLITIKA

Sodybuskelbimai.lt gerbia savo klientų (toliau – Narys) privatumą, todėl garantuojame, kad šiame internetiniame tinklapyje jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Visgi prieš atlikdami bet kokį veiksmą perskaitykite šią Privatumo politiką, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

Sodybuskelbimai.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu šią Privatumo politiką keisti. Apie Privatumo politikos pasikeitimus Nariai informuojami elektroniniu paštu. Naudodamiesi šio tinklapio teikiamomis paslaugomis jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Privatumo politikos.

Sodybuskelbimai.lt projekto vadovas Giedrius Survila, IVNR 877205, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 23-6, Teleičių km., Garliavos apylinkių seniūnija, Kauno raj., (toliau – Vadovas) privatumo politiką taiko tais atvejais, kai per internetinę svetainę www.sodybuskelbimai.lt (toliau – Svetainė) pateikiate savo asmens duomenis.

Tvarkydamas asmens duomenis Vadovas vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. Taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Vadovas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio ar juridinio asmens, apsilankiusio Svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Vadovas nesidalija jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus čia pateiktus atvejus. Serverių nuomos ir susijusių paslaugų teikiančioms įmonėms, kurios saugo jūsų asmens duomenis. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus - patvirtinti užsakymus, kuriems reikia užskaityti apmokėjimus (pvz. Paysera). Visa asmeninė Nario informacija tvarkoma remiantis galiojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. Be jūsų sutikimo jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys LR įstatymai ar teisės aktai.

Narys pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Informacijos rinkimas svetainėje

Visa informacija, kuri patenka ir yra kaupiama Svetainėje yra naudojama tik su šiuo projektu susijusiems tikslams, todėl norint būti šios Svetainės Nariu gali būti renkami šie duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas, asmeninės nuotraukos ir kita asmeninė informacija.

Taip pat gali būti renkama slapukų ir internetinių naršyklių, įskaitant mobiliuosius įrenginius, pateikiama informacija - tokia kaip jūsų IP adresas ar kita, susijusi su jūsų naudojamu įrenginiu.

Šioje Svetainėje asmens duomenys renkami šiais tikslais:

  • Naujo nario registracijai patvirtinti
  • Aptarnavimo ir pagalbos suteikimui
  • Informaciniais tikslais
  • Komunikacijai tarp Vadovo ir Nario užtikrinimui
  • Techninių problemų sprendimui
  • Kitų sutartinių įsipareigojimų (jeigu tokie atsiranda) įvykdymui

Asmens duomenys gaunami iš jūsų pateiktos informacijos pildant pirminę Nario anketą ar papildant bei keičiant jos duomenis. Jūs užtikrinate, kad pateikti Svetainei duomenys yra teisingi.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Jūsų asmens duomenys saugomi neribotą laiką arba iki jūsų sprendimo arba prašymo panaikinti sukauptus duomenis. Taip pat nutraukus Sodybuskelbimai.lt projekto veiklą.

Narių teisės

Kiekvienas Sodybuskelbimai.lt Narys turi teisę reikalauti susipažinti su jo Svetainėje sukauptais asmens duomenimis, juos koreguoti, ištrinti, atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Apie visus aukščiau išvardintus veiksmus Narys privalo informuoti raštu.

 

Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

Projekto vadovas

Giedrius Survila