Taisyklės

  1. Sveiki atvykę į paslaugų svetainę www.sodybuskelbimai.lt. Jeigu jau naudojatės Sodybuskelbimai.lt paslaugomis, vadinasi, jūs perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis. Svetainės turinys yra nuolat naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis bei paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamos ir šios taisyklės. Jeigu jums kiltų klausimų dėl šių taisyklių turinio, galite susisiekti su mumis el. paštu info@sodybuskelbimai.lt.
  2. Bendrosios nuostatos
   1. Svetainė Sodybuskelbimai.lt priklauso Giedriui Survilai, individualios veiklos numeris 877205, adresas korespondencijai – Vasario 16-osios g. 23-6, Teleičių km., Garliavos apyl. sen., Kauno raj., LT-53274. Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp Giedriaus Survilos (toliau – Sveteinės savininkas) ir jūsų (toliau – Lankytojas, Paslaugų teikėjas) dėl naudojimosi Svetaine Sodybuskelbimai.lt.
  3. Šiame dokumente vartojamos sąvokos: 
   1. Svetainė – paslaugų, prekių paieškos ir reklamos interneto svetainė Sodybuskelbimai.lt (interneto svetainės adresas https://sodybuskelbimai.lt).
   2. Svetainės paslaugos – paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Svetainės savininkas Svetainėje.
   3. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo).
   4. Lankytojas – neužsiregistravęs Svetainėje Asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją patalpintą Svetainėje ir kreiptis į Paslaugų teikėją.
   5. Paslaugų teikėjas – Registruotas lankytojas, susikūręs bent vieną Asmeninį puslapį Svetainėje.
   6. Logotipas – Paslaugų teikėjo įkelta į svetainę nuotrauka, vaizdas ar logotipas.
   7. Asmeninis puslapis – Paslaugų teikėjo sukurtas Asmeninis puslapis Svetainėje skirtas jo paslaugoms reklamuoti.
   8. Asmeninio puslapio galerija – į Paslaugų teikėjo Asmeninį puslapį įkeltų nuotraukų galerija.
   9. Papildoma paslauga – mokamos paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia savininkas (pvz., Asmeninio puslapio iškėlimas į aukštesnę poziciją).
  4. Naudodamasi(-s) Svetaine jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Svetaine, šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą jums prisijungus prie Svetainės ir naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) Svetaine, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, neturite teisės naudotis Svetaine.
  5. Svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma: Svetainės savininko patarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą, taip pat Paslaugų teikėjo rekomendavimu.
  6. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Asmenis pačioje Svetainėje. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.
  7. Svetainė yra valdoma Svetainės savininko, kuris nustato, keičia, apriboja Asmenų registraciją, naudojimosi Svetaine taisykles, sąlygas bei tvarką.
  8. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų.

Svetainės teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

  1. Svetainė teikia paslaugų paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
  2. Naudojimasis Svetainės paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius apie Sodybuskelbimai.lt svetainės techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Svetainės veiklai svarbius pasikeitimus (pvz., taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Svetainės savininko duomenų pasikeitimus, kitus panašaus pobūdžio pasikeitimus). Šie pranešimai nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. 
  3. Svetainės savininkas neatsako, jei Paslaugų teikėjas (reklamuojantis paslaugas) teikia netinkamas ar nekokybiškas paslaugas.
  4. Svetainės savininkas neatsako už jokius Svetainės paslaugų tiekimo trikdžius Svetainėje: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
  5. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis visomis Svetainės paslaugomis, nepažeisdamas šios Svetainės naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
  6. Svetainės Lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Svetainės paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Svetainėje Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas, jų kainas, paslaugų vaizdinę medžiagą ir t.t.
  7. Kiekvienas Asmuo, kuris teikia bet kokio pobūdžio paslaugas, kurios nėra uždraustos Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali registruotis Svetainėje Sodybuskelbimai.lt ir teikti atitinkamas paslaugas ar prekes tam tikroje teritorijoje.
  8. Registracijos ir paslaugų paieškos paslaugos Svetainėje teikiamos nemokamai.
  9. Svetainės paslauga – žinučių (užklausų) siuntimo funkcija – skirta asmenims lengvai ir greitai susisiekti su paslaugas teikiančiais Asmenimis (Sodybuskelbimai.lt Paslaugų teikėjais). 
  10. Per žinučių (užklausų) siuntimo funkciją ir Paslaugų teikėjo Svetainėje nurodytą el. pašto adresą Lankytojams ir Paslaugų teikėjams draudžiama siųsti Asmenims reklaminio turinio žinutes ir siūlyti pirkti prekes / paslaugas. Žinutes galima siųsti tik dėl paslaugų užsakymo (pirkimo) iš Paslaugų teikėjų. Reklamuoti ar siūlyti ką nors pirkti be išankstinio asmens sutikimo griežtai draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. Jei Lankytojai ar Paslaugų teikėjai siųs reklaminio turinio žinutes, Svetainės savininkas turi teisę pašalinti tokį Asmenį iš Sodybuskelbimai.lt Svetainės, o visą informaciją apie Asmenį ir jo pažeidimus perduoti tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms.
  11. Svetainės savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų ir Paslaugų teikėjų įspėjimo.

Lankytojo teisės ir pareigos

  1. Naudodamasis bet kuria Svetainės paslauga Lankytojas patvirtina kad jis (ji): 
   1. yra 18 metų (jei asmuo jaunesnis – prižiūrimas tėvų, globėjų) veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti sandorius su Paslaugų teikėju Svetainėje;
   2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;
   3. supranta ir sutinka, kad lankytojui ir Paslaugų teikėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp lankytojo ar Paslaugų teikėjo ir Giedriaus Survilos sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
   4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei lankytojo vardas ir/ar pavardė, el. pašto adresas, telefonas, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tai tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Svetainės lankytojui ar Paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti.
   5. supranta ir sutinka, kad Giedrius Survila tvarkytų ir valdytų lankytojo ir Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą žiūrėti Privatumo politika.
  2. Lankytojas įsipareigoja: 
   1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save: tikrą asmens vardą, el. pašto adresą, telefono numerį
  3. Lankytojas turi teisę: 
   1. peržiūrėti Paslaugų teikėjų pateiktą informaciją Svetainėje;
   2. susisiekti su Paslaugų teikėjais Svetainėje nurodytais kontaktais; 
   3. teikti užklausas Paslaugų teikėjams apie ieškomas paslaugas, užpildant Svetainėje paruoštą (as) formą; 
   4. gauti pasiūlymus iš Paslaugų teikėjų.

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

  1. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji) supranta, jog Paslaugų teikėjas Asmenims teikdamas paslaugas turi pareigą savarankiškai mokėti mokesčius valstybei už vykdomą komercinę veiklą.
  2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
   1. Naudodamasis bet kuria Svetainės paslauga Paslaugų teikėjas patvirtina, kad jis (ji): 
    1. yra 18 metų veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
    2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;
    3. supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp lankytojo ar Paslaugų teikėjo ir Giedriaus Survilos sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
    4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Paslaugų teikėjo el. pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tai tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Giedrius Survila neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Paslaugų teikėjo el. pašto adreso ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Paslaugų teikėjo tapatybės;
    5. supranta ir sutinka, kad Giedrius Survila tvarkytų ir valdytų Paslaugų teikėjo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą žiūrėti Privatumo politika.
   2. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save: 
    1. tikrus asmens duomenis, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą ar rajoną, kuriame gyvena/dirba (teikia paslaugą);
    2. tikrus juridinio asmens rekvizitus: juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, individualios veiklos pažymėjimo kodą, PVM mokėtojo kodą, adresą, darbo laiką ir kt.;
   3. į skiltį „logotipas“ gali būti įkeltas juridinio asmens pavadinimo, Asmens paslaugos logotipas ar nuotrauka, kurie nuosavybės teise priklauso juridiniam asmeniui, kurį atstovauja Asmeninį puslapį sukūręs Asmuo;
   4. pateikti fizinio asmens vardą ir pavardę ir nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo. Pažeidus šią sąlygą Paslaugų teikėjas yra įspėjamas Svetainės savininko pranešimu, o per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo, tokio Paslaugų teikėjo į Svetainę įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Svetainės;
   5. saugoti Paslaugų teikėjo prisijungimo slaptažodį (jei tokie Paslaugų teikėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Paslaugų teikėjas įgaliojo atstovauti jam naudotis Svetaine;
   6. nedelsdamas pranešti Svetainės savininkui apie bet kokius Paslaugų teikėjo Svetainėje pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) duomenų pasikeitimus;
   7. nedelsdamas el. paštu info@sodybuskelbimai.lt pranešti Svetainės savininkui, jei Paslaugų teikėjo prisijungimo prie Svetainės duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;
   8. talpinti Svetainėje paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio galerijoje tik su Paslaugų teikėjo kategorija (paslaugomis)  susijusias nuotraukas. Asmeninio Puslapio galerijoje draudžiama talpinti erotines, pornografines, rasizmą ir neapykantą kurstančias, agresiją ir smurtą skatinančias, įžeidžiančias, amoralias, nelegalias ir pan. nuotraukas. Ši taisyklė galioja ir logotipo nuotraukai. Šių reikalavimų neatitinkantis Paslaugų teikėjo Asmeninis puslapis Svetainėje be jokio atskiro Svetainės savininko įspėjimo blokuojamas (neviešinamas), o visa informacija apie Paslaugų teikėją ir jo pažeidimus perduodama tirti kompetentingoms teisėsaugos institucijoms;
   9. rašydamas paslaugų / prekių aprašymą Asmeniniame puslapyje: 
    1. naudoti Lietuviškas raides;
    2. rašyti rišliais ir aiškiais sakiniais;
    3. nekelti kontaktinės informacijos paslaugų aprašyme, o juos pateikti tam skirtose vietose.
    4. neregistruoti kitų Asmeninių puslapių, jei duomenys sutampa su jau esamo registruoto Asmeninio puslapio duomenimis: ta pačia kategorija, tuo pačiu paslaugų aprašymu;
   10. laiku susimokėti už teikiamas Papildomas paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per tam skirtą laiką nuo Svetainės savininko pranešimo gavimo to nepadaro, jo Asmeniniai puslapiai yra trinami iš Svetainės;
   11. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie Paslaugų teikėjo siūlomas parduoti paslaugas, t. y., informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas paslaugas. Naudojantis Svetainės Paslaugų teikėjui draudžiama: 
   12. pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą Svetainės savininkui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, teikiantys klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima visišką atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo ir tiesiogiai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
   13. siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir (ar) nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat draudžiama naudoti juos kokiais nors komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims (jeigu nebuvo gautas asmens sutikimas).
   14. Pažeidus Paslaugų teikėjui taikomas įsipareigojimo sąlygas Paslaugų teikėjas yra įspėjamas Svetainės savininko pranešimu ir per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo tokio Paslaugų teikėjo į Svetainę įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Svetainės. 
  3. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
   1. susikurti Asmeninį puslapį Sodybuskelbimai.lt Svetainėje. Susikūrus Asmeninį puslapį tampama Paslaugų teikėju, kuriam taikomos visos šios Taisyklės, reglamentuojančios Paslaugų teikėjo teises ir pareigas;
   2. susikurti daugiau nei vieną Asmeninį puslapį Svetainėje;
   3. pašalinti savo Asmeninius puslapius iš Svetainės (pašalinus visus Asmeninius puslapius, negrįžtamai dingsta visa Paslaugų teikėjo informacija, buvusi Asmeniniame puslapyje ir tokios informacijos atkūrimas tampa negalimas).

Svetainės savininko teisės ir pareigos

  1. Svetainės savininkas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti lankytojo ir Paslaugų teikėjo teisę ir galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Svetainei, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio panaikinimu ir uždraudimu lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Svetainėje, jei lankytojas ar Paslaugų teikėjas: 
  2. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  3. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
  4. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Giedriaus Survilos nuomone, netinkamai elgiasi;
  5. Svetainės savininkas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Lankytojo ir Paslaugų teikėjo veiksmus Svetainėje. Naudodamas teisėtas priemones, Svetainės savininkas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus;
  6. Svetainės savininkas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės asmens registraciją ir bet kokią lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateiktą informaciją, asmens padarytus įrašus iš savo Svetainės duomenų bazės jei, Svetainės savininko nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Svetainės savininkas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Svetainės savininkui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams;
  7. Svetainės savininkas turi teisę nepublikuoti puslapių prieštaraujančiomis viešajai tvarkai ir moralei ar, Svetainės savininko nuomone, tiesiog netinkamų. Jeigu Svetainės savininkas pripažįsta puslapio informaciją kaip netinkamą, Asmeninis puslapis nėra publikuojamas iki to laiko, kol Paslaugų teikėjas ją pakeis į tinkamą;
  8. Svetainės savininkas turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą Paslaugų teikėjo informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Svetainės sodybuskelbimai.lt reklaminėje medžiagoje, pvz.: socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose / žurnaluose, kitose interneto svetainėse, reklaminiuose skydeliuose ir kt. Paslaugų teikėjo informacija yra naudojama išimtinai tik Sodybuskelbimai.lt Svetainėje ir joje esančių Paslaugų teikėjų paslaugoms populiarinti ir viešinti. Jei Lankytojas nesutinka su šia sąlyga, jis neturi teisės registruotis Sodybuskelbimai.lt Svetainėje;
  9. Svetainės savininkas turi teisę ant Paslaugų teikėjo patalpintų nuotraukų Svetainėje bei publikuojant Paslaugų teikėjo nuotraukas reklamos ir informavimo tikslais, uždėti Svetainės logotipą „Sodybuskelbimai.lt“.
  10. Svetainės savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra: 
   1. pakeisti ar pertvarkyti Svetainėje teikiamą lankytojo ar Paslaugų teikėjo informaciją tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis;
   2. stabdyti tam tikrų nuotraukų atvaizdavimą be Paslaugų teikėjo perspėjimo ir (ar) priežasties;
   3. visus Lankytojų ir Paslaugų teikėjų komentarus ant Asmeninių puslapių, nuotraukų trinti be perspėjimo ir priežasties;
   4. be Lankytojo ir Paslaugų teikėjo išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
 1. Taisyklių pažeidimo pasekmės
  1. Svetainėje pateikta Lankytojo ar Paslaugų teikėjo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama Svetainės savininko.
  2. Svetainės savininkas be atskiro įspėjimo gali atlikti Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio redagavimo veiksmus, jei Paslaugų teikėjas pateikia papildomą informaciją, kuri skiriasi nuo anksčiau pateiktos ar jos neatitinka.
  3. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Lankytojo ar Paslaugų teikėjo prieigą prie Svetainės ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.
 2. Asmens duomenų pateikimas
  1. Lankytojų Paslaugų teikėjų Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Sodybuskelbimai.lt Svetainės Privatumo politika.
 3. Intelektinė nuosavybė
  1. Svetainės savininkas yra visų teisių į Svetainės turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti.
  2. Visi paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Svetainėje, yra Svetainės savininko nuosavybė ir tik Svetainės savininkas turi teisę jais naudotis.
  3. Svetainėje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
  4. Bet koks Lankytojų Paslaugų teikėjų ar trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Svetainės savininkas leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
  5. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad publikacijos ir kita Lankytojo ar Paslaugų teikėjo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, Svetainės savininko ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Svetainės savininkas, naudodamas informaciją apie Lankytojus, Paslaugų teikėjus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Lankytojui ar Paslaugų teikėjui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.
  6. Paslaugų teikėjai Svetainėje turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Kai medžiaga pateikiama, ją teikiantis Paslaugų teikėjas laikomas davusiu sutikimą Svetainės savininkui saugoti, platinti ir publikuoti tokią medžiagą elektroniniu ir kitais būdais.
 4. Atsakomybė
  1. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Svetainės savininko kaltės ir todėl neatsako už Lankytojo Paslaugų teikėjo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
  2. Svetainės savininkas nebus atsakingas už daiktų ir (ar) paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, kokybę, kiekį ir (ar) komplektiškumą. Svetainės savininkas neatsako už Svetainėje pateikiamos kitų fizinių / juridinių asmenų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.
  3. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Svetainės savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims. Svetainės savininkas nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Svetainės savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
  4. Svetainės savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
  5. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Svetainės savininkas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
  6. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
  7. Lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Svetainės savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
 5. Teisiniai ginčai
  1. Svetainės savininkas jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

Taisyklės atnaujintos: 2021-11-03.

;
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus. Sužinoti daugiau